Esteu aquí

Classe obrera, salariat i lluites de classe

Data 1ª edició: 
setembre, 2012
ISBN: 
978-84-940126-1-7
10,00 €

Amb el títol Classe obrera, salariat i lluites de classe, Edicions del 1979 comença una col·lecció (Mínima) de petits manuals destinats a la formació i el debat. Es tracta d’una traducció d’un número de Cahiers de Crítique Communiste, col·lecció editada per Éditions Syllepse.

Com definir una classe social i, especialment, el que Marx designava amb la categoria classe obrera o proletariat, que, a la seva època, recobria la mateixa realitat sociològica? La noció de salariat és equivalent al que aleshores el moviment obrer anomenava classe obrera? Com articular l’anàlisi de les relacions de classe i de les relacions de gènere? Com analitzar l’ofensiva neoliberal i la seva política de deconstrucció de la relació salarial sorgida del període de l’“Estat del Benestar”? ¿Ha esdevingut obsoleta la referència a la centralitat del conflicte entre el proletariat i el capital, i ha estat reemplaçada per moviments socials de diverses menes o per les lluites de la “multitud”?

Aquest llibre s’ocupa d’aquests interrogants d’una manera oberta i no dogmàtica, tot intentant només d’aportar elements per als debats necessaris.